Kruh mentorů

Vztah k Asociaci

Kruh mentorů (KM) je nezávislá skupina, která vznikla z potřeby samotných mentorů a waldorfských mateřských škol. Z KM je zvolen Koordinátor, který je kontaktním člověkem a úzce spolupracuje s Radou Asociace a předává zprávy o činnosti tohoto Kruhu.

Co to znamená

Mentorství je činnost, při které mentor doprovází waldorfské mateřské školy a iniciativy, pracující na principech waldorfské pedagogiky v oblasti pedagogické, metodicko-didaktické a sociální, na cestě ke statutu, nebo v krizové či náročné situaci. Člen KM může eventuálně v jiných případech působit jako poradce.

Mentorem je člověk, který se dlouhodobě věnuje waldorfské pedagogice, Anthroposofii, má zkušenosti z praxe, je zodpovědný a je ochotný aktivně spolupracovat s KM.

Kdo určí mentory v rámci KM

Mentor může být navržen KM nebo členy Asociace, mateřskou školou, může požádat sám. Schvaluje jej KM.

Setkávání Kruhu mentorů

Kruh mentorů se setkává 4x za rok nebo podle potřeby.

Vždy na 1 rok je zvolen Koordinátor KM, který je zodpovědný za setkávání Kruhu, předávání informací z jednotlivých návštěv, zpracovává zprávu za uplynulý rok a informuje Radu Asociace o činnosti.

Obsahem setkávání – předávání informací, předávání zkušeností, vzájemné konzultace, metodické postupy při návštěvách a další formy sebeškolení, jako tematické práce. ….

Obsah rozhovorů v KM zůstává interní záležitostí, aby se zachoval důvěrný vztah ke školkám.

Kdo žádá a kdo rozhodne o návštěvě

Požádat o mentorské služby může kterákoliv waldorfská mateřská škola, učitelská iniciativa pracující s dětmi od 3 do 7 let na principech waldorfské pedagogiky, Rada Asociace WMŠ, rodiče. KM se dohodne, kdo bude tímto mentorem. Je pak na dotyčném poradci a školce, jak se spolu dohodnou na frekvenci a formě návštěv. V případě otázek kolem statutu (nová školka – vážný deficit nebo krize) Rada Asociace určí mentora.

Předávání informací

Z jednotlivých návštěv (popř. komplexu) zpracovává mentor zprávu pro ostatní členy kruhu, ve které jsou obsaženy základní informace:

Kdo požádal, kde a kdy se návštěva uskutečnila a u koho, jaký byl cíl návštěv(y), s kým bylo jednáno, informace o průběhu a závěr. S kým byl závěr projednán a jaký je další postup, záměr.

V případě otázek statutu předává zprávu Radě Asociace.

Vzdělávání mentorů

Mentoři se dále vzdělávají – samostudiem i účastí v seminářích k prohloubení mentorské činnosti, interní tematickou prací, výměnou zkušeností

Materiální zajištění mentora

Finanční výdaje mentora hradí ten, kdo si tuto službu vyžádal. Mentor stanoví předběžné náklady a služby, které jsou nutné zajistit a uhradit – cestovní náklady, ubytování, honorář.

Podle zadaného požadavku je stanoven i cíl návštěvy, který se v průběhu může změnit a tudíž se změní i služba, která má být poskytnuta, popř. i finanční náklady. Tuto změnu je nutné projednat se zadavatelem.

Členové Kruhu mentorů:

Boogerd Cornelis
Dufková Milena
Jiroutová Helena
Neubauerová Hana
Vítková Emilie

Kontakt

Jiroutova Helena, jiroutovahelena@seznam.cz