Stanovy asociace


Preambule

Asociace waldorfských mateřských škol, z. s. (dále také Spolek nebo AWMŠ) je dobrovolný profesní nepolitický spolek učitelek waldorfských mateřských škol, učitelek mateřských škol a tříd pracujících na principech waldorfské pedagogiky a dalších iniciativ, které vycházejí z anthroposofie - duchovní vědy Rudolfa Steinera.

Čl. I
Název, sídlo a působnost Spolku

Název: Asociace waldorfských mateřských škol, z.s.
Sídlo: Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240 a/2497, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Působnost: Česká republika

Čl. II
Účel Spolku

Účelem spolku je podpora vzdělávání v oblasti waldorfské pedagogiky raného a předškolního věku a vytváření podmínek pro jeho realizaci i spolupráce waldorfských iniciativ v ČR.

Čl. III
Hlavní činnost Spolku

 1. Sdružovat učitelky waldorfských mateřských škol a podporovat jejich rozvoj i rozvoj dalších iniciativ pracujících na principech waldorfské pedagogiky.

 2. Pozorovat všechny úkoly ve spojitosti s waldorfskými mateřskými školami i školami pracujícími na principech waldorfské pedagogiky tak, aby tyto úkoly byly splňovány.

 3. Zaštiťovat členy Spolku směrem k veřejnosti a ostatním subjektům.

 4. Prosazovat zájmy waldorfských mateřských škol v oblastech rovnoprávného legislativního zakotvení.

 5. Spolupracovat s organizacemi založenými na stejných principech v ČR i zahraničí

 6. Organizovat a zajišťovat semináře waldorfské pedagogiky.

Čl. IV
Vedlejší činnost Spolku

Zajišťovat:

 1. překlady a vydávání literatury

 2. poradenské služby v oblasti waldorfské pedagogiky (mentorství)

 3. přednáškovou činnost

Čl. V
Vznik a zánik členství

 1. Členem Spolku se může stát učitel/ka pracující ve waldorfské mateřské škole nebo v mateřské škole či třídě pracující na principech waldorfské pedagogiky.

 2. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, která má zájem prosazovat myšlenky Rudolfa Steinera a cíle Spolku.

 3. Členem Spolku se může stát každá osoba, která splňuje podmínky vzniku členství podle obecně právních předpisů a vyjádří písemný souhlas s těmito stanovami na základě písemné přihlášky zaslané na adresu sídla Spolku.

 4. Členství ve Spolku je individuální, právnické osoby a čestné.

 5. Členství vzniká:

a) individuální a čestné - doručením přihlášky do sídla Spolku a schválením Rady AWMŠ na svém nejbližším zasedání
b) právnické osoby – stává se automaticky MŠ, která získala oprávnění užívat název „waldorf“ nebo „Rudolf Steiner“.

6.    Členství zaniká:

a) zánikem Spolku
b) ke dni doručení písemného oznámení Radě AWMŠ o vystoupení člena
c) zrušením členství na základě rozhodnutí 2/3 většiny Rady asociace
d) smrtí člena
e) zánikem MŠ se statutem „waldorf“ nebo „Rudolf Steiner“

Čl. VI
Práva a povinnosti členů Spolku

1.    Práva (individuálního, čestného) člena Spolku:

a) účastnit se Valné hromady, volit orgány Spolku a být do nich volen
b) podávat návrhy, podněty a připomínky Radě AWMŠ a žádat jejich projednání,
c) být informován o činnosti Rady i celé AWMŠ, včetně hospodaření.

2.   Práva právnické osoby – zastoupené statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou:

a) účastnit se Valné hromady a volit orgány Spolku
b) podávat návrhy, podněty a připomínky Radě AWMŠ a žádat jejich projednání,
c) být informován o činnosti Rady i celé AWMŠ, včetně hospodaření.

3.    Povinnosti individuálního člena Spolku:

a) dodržovat tyto stanovy a svou činností naplňovat cíle Spolku,
b) účastnit se Valné hromady
c) respektovat usnesení Rady AWMŠ a Valné hromady,
d) platit schválené členské příspěvky, jejichž výše bude určena na zasedání valné hromady a to do 31. prosince toho roku, kdy je členem, po upozornění nejpozději v následujícím kalendářním roce.

4.    Povinnosti čestného člena Spolku:

a) dodržovat tyto stanovy a svou činností naplňovat cíle Spolku,
b) respektovat usnesení Rady AWMŠ a Valné hromady,
c) členský příspěvek platí čestní členové pouze dobrovolně, na základě svého uvážení a výše tohoto příspěvku je na jeho vůli.

5.    Povinnosti člena – právnické osoby - Spolku:

a) dodržovat tyto stanovy a svou činností naplňovat cíle Spolku,
b) účastnit se Valné hromady
c) respektovat usnesení Rady AWMŠ a Valné hromady,
d) platit schválené členské příspěvky, jejichž výše bude určena na zasedání Valné hromady a to do 31. prosince toho roku, kdy je právnická osoba členem, po upozornění do 1 měsíce.

Neplnění povinností AWMŠ může být důvodem ukončení členství v AWMŠ, pro právnické osoby též důvodem k odebrání oprávnění používat název „waldorf“ nebo „Rudolf Steiner“.

Čl. VII
Organizační struktura a orgány Spolku

1.    Valná hromada AWMŠ

a) je nejvyšším orgánem AWMŠ a schází se podle potřeby, minimálně 1x za rok,
b) svolává ji Rada AWMŠ a je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů. Nesejde-li se potřebný počet členů, může Rada svolat do 6 týdnů náhradní Valnou hromadu. Pak je usnesení platné za účasti jakéhokoliv počtu zúčastněných členů. 
c) projednává a schvaluje výroční zprávu za uplynulé období a rozpočet,
d) rozhoduje o zániku Spolku,
e) schvaluje výši členských příspěvků,
f) schvaluje změnu stanov,
g) volí zástupce do Rady AWMŠ.

2.    Rada AWMŠ

a) je statutárním orgánem Spolku,
b) má 7 členů a je volen na období 5 let,
c) v čele stojí předseda, kterého volí Rada AWMŠ na dobu jednoho roku,
d) předseda řídí a reprezentuje Spolek navenek, podepisuje písemnosti a v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda,
e) předseda může pověřit výkonem administrativních činností spojených s fungováním Spolku  jiného člena Rady AWMŠ,
f) usnesení Rady AWMŠ se přijímá shodou přítomných členů,
g) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena.
h) Radu AWMŠ svolává předseda nebo jím pověřený člen rady nejméně 2x ročně,
ch) Rada AWMŠ může přijmout usnesením svůj jednací řád, který podrobněji upraví práva a povinnosti členů Rady AWMŠ, a který nesmí být v rozporu s těmito stanovami. Ustavení jednacího řádu, které je v rozporu s těmito stanovami je neplatné.
i) archivuje zápisy ze všech jednání

Čl. VIII
Zásady hospodaření

 1. Hospodaření Spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.

 2. Prostředky ke své činnosti Spolek získává:

a) z členských příspěvků, jejichž výši navrhuje Rada AWMŠ a schvaluje Valná hromada,   
b) z darů, dotací a odkazů,   
c) z příjmů z vlastní činnosti.

3.   Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavní činnosti Spolku a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.

Čl. IX
Zánik Spolku

 1. Spolek zaniká, pokud se pro její zánik vysloví alespoň 2/3 většina řádných účastníků Valné hromady AWMŠ.

 2. Pro případ likvidace Spolku se na stejné Valné hromadě ustaví likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku Spolku.

Čl. X
Závěrečná ustanovení

 1. AWMŠ se zakládá na dobu neurčitou.

 2. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

 3. Tyto stanovy byly přijaty zástupci waldorfských mateřských škol na ustavující schůzi Asociace waldorfských mateřských škol v Příbrami 20. 9. 1997.

 4. Změnu adresy sídla schválila Valná hromada 8. 9. 2000.

 5. Změnu Stanov podle NOZ schválila Valná hromada 5. 7. 2015

Rada asociace


Magdaléna Šílová - kontakt na semináře, předsedkyně
Praha
tel.: 732 915 248
email: madla.dolma@gmail.com

Mgr. Táňa Smolková - jednatelka, zástupkyně za ČR v IASWECE
Praha
tel.: 323 606 467-MŠ, 724 269 298
email: t.smolkova@seznam.cz

Veronika Fraňková
Praha
tel.: 608 118 318
email: veronikafrr@seznam.cz

Martina Kudynová
Brno
tel.: 605 971 737
email.: kudyma@seznam.cz

Vít Matas
Plzeň
tel.: 605 529 134
email.: vitmatas@seznam.cz

Iva Slavíková
Semily
email.:ivastrouhalova@yahoo.com

Hana Valová
Olomouc
email:ha.val@seznam.cz