Udělení statutu WMŠ


Předpoklady pro získání mezinárodního statutu Waldorfská mateřská škola - třída:

Žádost s charakteristikou a prezentací vlastní iniciativy s přihlédnutím k Předpokladům pro získání mezinárodního statutu waldorfská mateřská škola podává Asociaci waldorfských mateřských škol mateřská škola nebo třída.

1.    Žádající mateřská škola má nejméně jednu kvalifikovanou učitelku s potřebným vzděláním pro mateřské školy a dokončeným vzděláváním pro učitelky waldorfských mateřských škol pro každou třídu. Žádající třída má dvě kvalifikované učitelky.

2.    Mateřská škola nebo třída uplatňuje waldorfskou pedagogiku již nejméně dva roky a probíhá pravidelná pedagogická práce kolegia v duchu zásad waldorfské pedagogiky. Zároveň pro tuto přípravnou dobu spolupracuje a je v kontaktu s mentorem, který ji doprovází na cestě ke statutu.

3.    Škola nebo třída má rodičovskou základnu, podporující práci mateřské školy a spolupracující s učitelkami na pedagogických tématech.

4.    Kolegium pedagogů se nadále věnuje sebevzdělávání a usiluje o aplikaci anthroposofie v učitelské praxi.

5.    Žádající mateřská škola nebo třída spolupracuje s blízkými waldorfskými mateřskými školami, zapojuje se do celosvětového sdružení s vědomím úkolů toto společenství více a více posilovat. Přiznáním Statutu  se tak mateřská škola nebo třída stává členem Asociace Wmš se všemi právy a povinnostmi. Zároveň je připravena Asociaci 1x za 2 roky  informovat o své situaci a svých zkušenostech.

6.    Žádající mateřská škola nebo třída je právním subjektem nebo o tuto právní formu usiluje. Je-li součástí většího subjektu (běžné MŠ nebo ZŠ) na základě dohody s ředitelem(kou) má možnost sama nést odpovědnost v otázkách personálního obsazení i dalšího rozhodování týkajícího se života žádající skupiny a podílí se na přijímání dětí do své třídy nebo mateřské školy.

7.    V případě, že žádající skupina není mateřskou školou s vlastní právní subjektivitou, má potřebné souhlasné stanovisko ředitele(ky) právního subjektu, jehož je součástí.

8. V případě, že nejsou plněny podmínky, je možné poskytnout 2 roky jako přechodnou dobu k vyřešení situace. Po uplynutí této doby budou podmínky opět vyhodnoceny.

9.  Pominou-li podmínky, za kterých byl Statut přiznán, může sama škola anebo rodičovské sdružení, zřizovatel, popř. subjekt požádat o odebrání statutu. na základě posouzení situace jí může být udělený Statut Asociací Wmš odebrán.

V Praze 23. 1. 2016